ARLAMENT TRAŽI PRAVNO OBVEZUJUĆI MEHANIZAM ZA ZAŠTITU VRIJEDNOSTI UNIJE  

  • Rezolucija o zaštiti demokracije, vladavine prava i temeljnih prava u svim državama članicama
  • Unija je „strukturno loše opremljena” za borbu protiv nepoštovanja njezinih temeljnih vrijednosti
  • Prijedlog Parlamenta ima preventivne i korektivne aspekte

Nužne su godišnje preporuke za pojedinačne zemlje pomoću kojih bi se pokretao mehanizam za zaštitu vrijednosti EU-a, postupci zbog povrede prava i proračunska uvjetovanost.

U rezoluciji koja je u četvrtak donesena s 521 glasa za, 152 protiv i 21 suzdržanim, Europski parlament iznio je prijedlog mehanizma EU-a za zaštitu i jačanje demokracije, vladavine prava i temeljnih prava.

Potreba za učinkovitim mehanizmom

Zastupnici u dokumentu ponavljaju zabrinutost zbog „porasta i ukorjenjivanja autokratskih i neliberalnih tendencija”, čemu su dodatno doprinijele posljedice pandemije koronavirusa, kao i zbog „korupcije, dezinformacija i zarobljavanja države” u nekoliko zemalja EU-a. Navode i da Unija ne raspolaže potrebnim instrumentima za suočavanje „s dosad neviđenom i rastućom krizom svojih temeljnih vrijednosti”, ukazujući na nemogućnost Vijeća da ostvari konkretan napredak u okviru tekućih postupaka iz članka 7. što, kako ističu, „omogućuje kontinuirano odstupanje”.

Kako bi se pravni poredak Unije, temeljna prava građana i njezina međunarodna vjerodostojnost učinkovito zaštitili od nepoštovanja vrijednosti iz članka 2., zastupnici predlažu instrument koji se temelji na dokazima i koji bi se jednako, objektivno i pravedno primjenjivao na sve države članice uz uvažavanje načela supsidijarnosti i proporcionalnosti.

Međuinstitucijski sporazum o godišnjem ciklusu praćenja vrijednosti Unije

 

Novi godišnji ciklus praćenja mora uključivati preventivne i korektivne aspekte na temelju preporuka za pojedine zemlje te rokove i ciljeve povezane s konkretnim mjerama, među ostalim s postupcima iz članka 7., postupcima zbog povrede prava i proračunskom uvjetovanošću, nakon što stupi na snagu. Prijedlog Parlamenta trebao bi konsolidirati i zamijeniti postojeće mehanizme, kao što je nedavno izvješće Europske komisije o vladavini prava.

Izjava

 

„Našim prijedlogom zamjenjujemo i dopunjujemo nekoliko dokazano neučinkovitih instrumenata jedinstvenim godišnjim ciklusom praćenja. Neuspjeh u rješavanju ozbiljnih problema utvrđenih u tom kontekstu mogao bi rezultirati konkretnim korektivnim mjerama, što bi bilo učinkovitije od postojećeg nedosljednog okvira, pogotovo nakon što se poveže s proračunskom uvjetovanošću. Sklapanje međuinstitucijskog sporazuma odaslalo bi snažnu poruku o ozbiljnosti Unije u zaštiti svojih ustavnih temelja,“ kazao je izvjestitelj Michal Šimečka (Renew, SK).

Sljedeći koraci

 

Zastupnici čekaju da Komisija iznese prijedlog na temelju ove rezolucije.

Dodatne informacije

 

Parlament od 2016. poziva na uspostavu stalnog mehanizma za zaštitu demokracije i vladavine prava. Od 2018. ustraje na tome da bi taj novi instrument trebalo povezati sa zaštitom proračuna Europske unije u slučaju da država članica učestalo zatire vladavinu prava. Osim toga, zastupnici su naveli europski semestar kao korisno postojeće sredstvo na koje bi se moglo osloniti u njegovoj provedbi.

 

 

Poveznice

Usvojeni tekst (7.10.2020.)

https://www.europarl.europa.eu/plenary/hr/texts-adopted.html

Videozapis rasprave (5.10.2020.)

https://multimedia.europarl.europa.eu/hr/home

Datoteka postupka

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/2072(INL)

Postupak iz članka 7. u slučaju kršenja vladavine prava i vrijednosti EU-a (infografika)

https://www.europarl.europa.eu/news/hr/headlines/eu-affairs/20180222STO98434/postupak-iz-clanka-7-u-slucaju-krsenja-vladavine-prava-i-vrijednosti-eu-a

Europski mehanizam za vladavinu prava – informativni pregled

https://ec.europa.eu/info/files/european-rule-law-mechanism-factsheet_hr

Brifing Službe Europskog parlamenta za istraživanja: „European added value of an EU mechanism on democracy, the rule of law and fundamental rights – Preliminary assessment” (30.9.2020.)

https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU(2020)654186

Brifing Službe Europskog parlamenta za istraživanja: „Protecting the rule of law in the EU: Existing mechanisms and possible improvements” (6.11.2019.)

https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)642280

Besplatne fotografije, videozapisi i audiomaterijali

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/rule-of-law_10601_pk

Prethodna objava
Komisija ocjenjuje i utvrđuje prioritete reformi za zemlje koje žele pristupiti EU-u
Sljedeća objava
Europska komisija izdaje socijalne obveznice EU SURE u ukupnom iznosu do 100 milijardi EUR
Izbornik